× بستن تبلیغات

بامزه ترین تصاویر و عکس های حیات وحش در سال ۲۰۱۶

بامزه ترین تصاویر و عکس های حیات وحش در سال ۲۰۱۶ . هر ساله مسابقه بهترین عکس های بامزه از حیات وحش از میان هزاران عکس انجام می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ امسال نیز مسابقه خنده دارترین عکس های حیات وحش همچون سالهای گذشته با رقابت بیش از ۲۲۰۰ عکس از سراسر جهان برگزار شد. در پایان ۴۰ عکس برتر سال ۲۰۱۶ برای بخش پایانی و فینال این رقابت انتخاب شدند. از روباه سر در برف فرو برده تا خرس قهوه ای در حال رقص و یک جفت پنگوئن در ظاهر بدون سر. در ادامه می توانید تعدادی از این عکس های بسیار جالب و خنده دار را مشاهده کنید.

SERENGETI, TANZANIA, FEBRUARY, 2016: A hyena appears to find something hilarious in a shot capture by Yaron Schmid, Serengeti, Tanzania, February, 2016. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Yaron Schmid / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

SERENGETI, TANZANIA, FEBRUARY, 2016: A hyena appears to find something hilarious in a shot capture by Yaron Schmid, Serengeti, Tanzania, February, 2016. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Yaron Schmid / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

MERU NATIONAL PARK, KENYA, JULY 11, 2016: An unfortunate portrait of a Buffalo in Meru National Park Kenya, July 2016. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Tom Stables / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

MERU NATIONAL PARK, KENYA, JULY 11, 2016: An unfortunate portrait of a Buffalo in Meru National Park Kenya, July 2016. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Tom Stables / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

UNKNOWN LOCATION, OCTOBER, 2016: An adorable little squirrel captured on a beautiful sunny day holding the stem of a flower, unknown location, October 2016. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Perdita Petzl / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

UNKNOWN LOCATION, OCTOBER, 2016: An adorable little squirrel captured on a beautiful sunny day holding the stem of a flower, unknown location, October 2016. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Perdita Petzl / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

TARANGIRE NATIONAL PARK, TANZANIA: A little leopard tortoise jumps on a friends back, Tarangire National park, Tanzania. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Brenden Simonson / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

TARANGIRE NATIONAL PARK, TANZANIA: A little leopard tortoise jumps on a friends back, Tarangire National park, Tanzania. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Brenden Simonson / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

KATMAI NATIONAL PARK, ALASKA, JULY, 2014: A grizzly bear doing a bad job of catching a salmon at Brooks Falls in Katmai National Park, Alaska, July, 2014. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Rob Kroenert / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

KATMAI NATIONAL PARK, ALASKA, JULY, 2014: A grizzly bear doing a bad job of catching a salmon at Brooks Falls in Katmai National Park, Alaska, July, 2014. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Rob Kroenert / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

MAASAI MARA, KENYA, SEPTEMBER 2011: An African lion looks like she finds something hilarious in the Maasai Mara, Kenya, September 2011. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Austin Thomas / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

MAASAI MARA, KENYA, SEPTEMBER 2011: An African lion looks like she finds something hilarious in the Maasai Mara, Kenya, September 2011. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Austin Thomas / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

VIENNA, AUSTRIA, SEPTEMBER, 2015: A European ground squirrel does everything to get these rose hips - and I can tell you that it seemed to have fun climbing up there, Vienna, Austria, September, 2015. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Henrik Spranz / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

VIENNA, AUSTRIA, SEPTEMBER, 2015: A European ground squirrel does everything to get these rose hips – and I can tell you that it seemed to have fun climbing up there, Vienna, Austria, September, 2015. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Henrik Spranz / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

GARDINER, MONTANA, DECEMBER 2014: Bighorn Rams exhibiting attitudes during the rut, Gardiner, Montana, December, 2014. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Patricia Bauchman / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

GARDINER, MONTANA, DECEMBER 2014: Bighorn Rams exhibiting attitudes during the rut, Gardiner, Montana, December, 2014. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Patricia Bauchman / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

BHARATPUR, RAJASTHAN, DECEMBER 10, 2015: The jungle babbler is a member of the Leiothrichidae family found in the Indian subcontinent. They are gregarious birds that forage in small groups of six to ten birds, a habit that has given them the popular name of Seven Sisters or Saath bhai in Bengali, December, 2015, Bharatpur, Rajasthan. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

BHARATPUR, RAJASTHAN, DECEMBER 10, 2015: The jungle babbler is a member of the Leiothrichidae family found in the Indian subcontinent. They are gregarious birds that forage in small groups of six to ten birds, a habit that has given them the popular name of Seven Sisters or Saath bhai in Bengali, December, 2015, Bharatpur, Rajasthan. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

CAIRNGORMS, SCOTLAND, Photographer Andy Howard spent over 5 hours with a friendly mountain hare which appears to raise its paw to say hello, Cairngorms, Scotland. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Andy Howard / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

CAIRNGORMS, SCOTLAND, Photographer Andy Howard spent over 5 hours with a friendly mountain hare which appears to raise its paw to say hello, Cairngorms, Scotland. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Andy Howard / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

KERKINI LAKE, GREECE: A pelican looks distraught as it drops a fish thrown to it by a fishermen in Kerkini Lake, Greece. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins - all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Nicholas De Vault / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

KERKINI LAKE, GREECE: A pelican looks distraught as it drops a fish thrown to it by a fishermen in Kerkini Lake, Greece. Things are heating up at the Comedy Wildlife Photography Awards as the shortlisted final 40 entries are revealed. This year¿s competition has featured over 2200 hilarious entries from around the world with photos including a fox face planting in the snow, a dancing brown bear and a pair of seemingly headless penguins – all beautifully photographed with perfect comedy timing and a strong conservation message. PHOTOGRAPH BY Nicholas De Vault / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com – New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.