این صفات شخصیتی لذت‌بخش بودن روابط زناشویی پیشگویی می کند


این روابط زناشویی می کند (انتشار این مطلب در نماگویا به منزله تایید آن نیست) . متأسفانه فرهنگ شرقی به ما اجازه نمیدهد تا قبل از ازدواج از شخصیت طرف مقابلمان با خبر شویم و اول ازدواج میکنیم و در مرحله بعدی زندگی از یکدیگر با خبر میشویم. اساسی ترین موردی که میتواند در استحکام بخشیدن به پایه های زندگی کمک کند، بودن روابط جنسی برای افراد میباشد.

woman-man-lovers-couple-joyبه گزارش شفاآنلاین، در ادامه صفاتی را مورد قرار داده ایم که این می‌توانند موفقیت و به‌ خصوص روابط جنسی را کنند.

مزاج عصبی: اینها زود از کوره در می‌روند. این صفت برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی امتیاز می‌گیرد.

وجدان و اعتماد: با وجدان‌ها یعنی کسانی که به حقوق مادی و معنوی دیگران احترام می‌گذارند و کسانی که بیشتر به دیگران اعتماد می‌کنند برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی نمره مثبت می‌گیرند.

فکر باز: کسانی که نسبت به تجربیات نو، باز برخورد می‌کنند و نسبت به آن گارد نمی‌گیرند، برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی نمره مثبت می‌گیرند.

برونگرایی: درونگراها و برونگراهای افراطی برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی امتیاز می‌گیرند.


مطالب مرتبط
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.